NMa publiceert marktscan over de woningmakelaardij

Vandaag (8 maart 2012) heeft de NMa de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat zij in 2011 en 2012 heeft gedaan naar de concurrentie in de woningmakelaardij in Nederland. Het betreft geen formeel (wettelijk) onderzoek en de conclusies en aanbevelingen zijn niet bindend of dwingend.

De NVM heeft desgevraagd input geleverd met informatie over de markt, NVM en Funda. De NMa heeft echter ook andere bronnen geraadpleegd en heeft ook zelf onderzoek gedaan, waaronder enquêtes onder makelaars en consumenten.

De NVM is zeer teleurgesteld dat de NMa haar informatie, aannames en conclusies niet met de NVM heeft gedeeld, alvorens deze te gebruiken voor de marktscan. Hierdoor moet nu geconstateerd worden dat deels bronnen zijn geraadpleegd die niet zijn geverifieerd, niet volledig of slechts eenzijdig zijn en dat geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Pas nadat het rapport door de NMa was vastgesteld heeft de NVM er kennis van mogen nemen. Uiteraard heeft de NVM dit aangekaart bij de NMa, maar omdat er geen sprake is van een formeel onderzoek ontbreken formele mogelijkheden van bezwaar of beroep.

De marktscan bevat een groot aantal indicaties dat de concurrentie tussen makelaars intensief is en de laatste jaren is toegenomen. Te denken valt aan een gemiddeld afnemende courtage, sterke toename van het aantal makelaars, dalend economisch resultaat van de makelaarskantoren, opkomst internetmakelaardij, opkomst nieuwe tariefstructuren en deeldiensten, lage toetredingsdrempels tot het vak (wettelijk ongereguleerd sinds 2001) en een lage concentratiegraad op regionaal niveau (aanbod is verspreid over veel kantoren).

In de marktscan beschrijft de NMa echter ook een aantal bevindingen die zij – uitgaande van de juistheid van de haar beschikbare informatie- als hinderlijk aanmerkt voor de concurrentie tussen makelaars (NVM-makelaars onderling en tussen NVM-makelaars en niet NVM-makelaars). De NMa koppelt daaraan ook enkele aanbevelingen, deels specifiek voor NVM en Funda. Deze bevindingen van de NMa zijn kort samengevat:

  • Huizenkopers en in mindere mate huizenverkopers vinden makelaars op belangrijke keuzecriteria niet goed vergelijkbaar (weinig openbare informatie over ondermeer prijs en kwaliteit). 
  • Niet NVM-makelaars kunnen minder goed concurreren met NVM-makelaars door de voorkeursbehandeling van NVM-makelaars op Funda.
  • Makelaars zouden meer concurrentiedruk kunnen gaan ondervinden van woningsites (dwz sites kunnen met bepaalde diensten een concurrent worden van de makelaars zelf), maar door zeggenschap van NVM in Funda wordt deze potentie (voor wat betreft de belangrijkste site) afgeremd ten gunste van de makelaars.

De NMa koppelt aan haar bevindingen de aanbevelingen:

  • Laat alle makelaars in Nederland op non-discriminatoire en transparante wijze toegang krijgen tot Funda onder redelijke voorwaarden.
  • Plaats Funda op afstand van de NVM.
  • Consumenten zouden meer moeten shoppen bij makelaars en vaker onderhandelen.
  • NVM kan duidelijker maken op welke parameters haar leden zich mogen profileren in reclame uitingen.

Het Algemeen bestuur staat open voor alle suggesties die marktwerking kunnen bevorderen en zal dus ook aan de marktscan serieus aandacht geven. Dat laat onverlet dat het bestuur de informatie waarop de marktscan is gebaseerd en de daarop gebaseerde overwegingen, bevindingen en aanbevelingen van de NMa zeker niet volledig onderschrijft.

Ten aanzien van de aanbevelingen over Funda vindt het Algemeen bestuur dat door NVM en Funda reeds een goede balans is gevonden tussen het profileren en positioneren van de NVM en haar leden, het invullen van consumenten wensen en het ruimte geven aan aanbod van niet NVM-leden. Het Algemeen bestuur deelt niet de mening van de NMa dat Funda een concurrent van de makelaars zou moeten worden. Het succes en de populariteit van Funda zitten in de toegevoegde waarde op de dienstverlening van de makelaardij. Daarbij is het van zelfsprekend dat de diensten van makelaars en websites zoals Funda in de loop van de tijd veranderen.

Het Algemeen bestuur ziet Funda als een essentieel en strategisch onderdeel van de NVM en heeft geen plannen dit de komende jaren te wijzigen. Dat laat onverlet dat de NVM en Funda onverminderd zullen moeten doorgaan met innovatie en doorontwikkeling omdat de leden en de markt daarom vragen.

Wat betreft de aanbeveling over het profileren van NVM-leden in reclame-uitingen zal het Algemeen bestuur in de komende tijd nadere informatie geven aan de leden over de daarover bestaande regels binnen de NVM.

Gezien de mededingingsrechtelijke aspecten en de gewenste eenduidigheid in communicatie verzoekt het Algemeen bestuur om de communicatie hierover zoveel mogelijk via het NVM-bureau te laten verlopen. Dat geldt voor media contacten maar ook voor eventuele vragen en opmerkingen die bij u als lid of binnen uw afdeling of regio bestaan. 

Nadere informatie over dit bericht kan worden verkregen bij de NVM ServiceDesk (030) 60 85 222 

VR 09/03/12
Nieuws
Promotievideo
brandt bedrijfshuisvesting brandt hypotheken & assurantiën

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Ik wil graag meer informatie over:
Toelichting:

 

Vul onderstaande velden in.

Voorletters:
Naam: *
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail: *
Klachten / complimenten:

 

Vul onderstaande velden in.

Naam: *
Mijn email: *
Naam vriend(in): *
E-mail vriend(in): *
Bericht:
Object: